បុគ្គលិក​ធនាគារ​ម្នាក់ ត្រូវ​ប្ដី​អា​រក​សម្លាប់ ហើយ​ប្ដី​ទៅ​ចងក​ស្លាប់​ – CEN