យក​កាំបិត​អារ ក ខ្លួនឯង សង្ស័យ​គ្រឿងញៀន​ធ្វើទុក្ខ – CEN