អាហារ​ប៉ុន្មាន​មុខ​នេះ បើ​ទទួលបាន​ច្រើន អ្នកនឹង​ចៀសផុត​ពី​ជំងឺ​ពុក​ឆ្អឹង​ – CEN