លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានស្នើ​សុំ UN-ESCAP ជួយ​បណ្តុះបណ្តាល និង​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​កម្ពុជា ទៅ​ហ្វឺ​ក​ហាត់​ការងារ​នៅក្នុង UN-ESCAP – CEN