ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្រូវ​ទុកដាក់​សំរាម​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ ​ចៀសវាង​ការបញ្ចេញ​មក​តាម​ទីសាធារណៈ ​ព្រោះ​អ្នកប្រមូល​សំរាម​បាន​ឈប់សម្រាក​ – CEN