អង្គការ UNICEF ជួយ​គាំទ្រ​ដល់​កម្ពុជា ក្នុង​ការងារ​សកម្មភាព​មីន​ – CEN