មនុស្ស​ជិត ១​ពាន់​លាន​នាក់​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​ការបោះឆ្នោត​នៅ​ឥណ្ឌា​ – CEN