កម្ពុជា​គាំទ្រ​គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម​អនាគត​នៃ​ការងារ​របស់ UN ដើម្បី​ត្រៀម​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ដែល​កើតមាន​ពី​ការវិវត្ត​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​ – CEN