រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម គាំទ្រ​គម្រោង​វិនិយោគ​បង្កើត​រោងចក្រ​ផលិត​សម្ភារ​សិក្សា និង​កីឡា​របស់​ប្រតិភូ​ចិន​ខេត្ត​សាន​ស៊ី​ – CEN