អនុម័ត​លើ “​សេចក្តីព្រាង​របាយការណ៍ ស្តីពី វឌ្ឍនភាព នៃ​ការអនុវត្ត​គោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម កម្ពុជា ឆ្នាំ​២០១៥-២០២៥” ប៉ុន្តែ​ច្រានចោល​លើ “​សេចក្តីព្រៀង​កម្មវិធី សកម្មភាព​ជាតិ ដើម្បី​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹង​ឱនភាព​ដី ឆ្នាំ​២០១៧-២០២៦” – CEN