លោក​ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ ប្រកាស​មិន​គាំទ្រ​ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​គ្រឿង​ស្រវឹង និង​ត្រៀម​វិធានការ​ពីរ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ផលប៉ះពាល់​សង្គម​កម្ពុជា​ – CEN