ស្ថានទូត​កម្ពុជា​នៅក្រៅ​ប្រទេស អន្តរាគមន៍​ជួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​៣០​នាក់​ – CEN