កម្ពុជាតូច ​តែ​ខ្លឹម អាច​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍ នៃ​ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​សេដ្ឋកិច្ច​ដល់​កេន​យ៉ា​ – CEN