អនុវត្ត​បញ្ជា​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល អាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធ​រួមគ្នា ដោះស្រាយ​ផលប៉ះពាល់ លើ​គម្រោង​ខ្សែ​បញ្ជូន​ចរន្តអគ្គិសនី​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN