ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី បង្កជាអគ្គិភ័យថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចុងក្រោយសំណាងល្អត្រូវ បានកម្លាំងអគ្គិភ័យជួយអន្តរាគមន៍ពន្លត់ទាន់ពេល – CEN