សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី រំលឹកខួបលើកទី ៤៤ ឆ្នាំ នៃការធ្លាក់ខ្លួនពិការ – CEN