ក្រុមហ៊ុន​ប្រតិបត្តិ​ករ​ទូរគមនាគមន៍ ដែល​ជំពាក់​ប្រាក់​រដ្ឋ ប្រឈម​នឹង​ការបិទ​អាជ្ញាប័ណ្ណ និង​រៀបចំ​សំណុំរឿង ដាក់​បណ្តឹង​ទៅ​តុលាការ​ – CEN