ផឹកស៊ី​ជុំគ្នា​មានទំនាស់​វាយ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​រយះ បែកក្បាល​ – CEN