ចាប់​បក្ខពួក​ក្រុម​ជើង​ខ្លាំង​ដាវ​សា​ម៉ូ​រ៉ៃ​ម្នាក់ទៀត – CEN