រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កោះប្រជុំ​ជាមួយ​មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ លើ​គម្រោង​ប្លង់​តំបន់​អភិវឌ្ឍន៍​ប៉ែក​ខាងត្បូង នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​សាលាក្រុង​ប៉ារី​ស និង​ប្លង់​អភិវឌ្ឍន៍​របស់ក្រុមហ៊ុន ING – CEN