គណនី​ហ្វេ​ស​ឈ្មោះ Zey Neang លក់​ឡេ​លាប​ស្បែ​កស និង​ផ្សព្វផ្សាយ​លក់​ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង​ ដោយ​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN