ឥណ្ឌា​បង្ហាញ​អាវុធ​ប្រឆាំង​ការបំពុល​បរិស្ថាន​ថ្មី​ – CEN