មន្ត្រី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ បន្ទាប់ពី​ត្រូវ​បាន​រំលាយ មក​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​បំណុល​ចំនួន​៦៨២​រូប​ – CEN