អា​មេ​រិច​សំអាត​សារធាតុ​គីមី​នៅ​មូលដ្ឋានទ័ព​វៀតណាម ដែល​ខ្លួន​ប្រើ​ក្នុង​កំឡុង​សង្គ្រាម​វៀតណាម​ – CEN