នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អង់គ្លេស អង្គុយ​លើ​យន្តហោះ​ពិសេស សង្កេតមើល​យន្តហោះ​ប្រយុទ្ធ​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​លើ​ដែនអាកាស​ – CEN