ប្រកាសតែងតាំងអភិបាល អភិបាលរង នាយករដ្ឋបាលខណ្ឌ ៤៤ រូប នៃរាជធានីភ្នំពេញ និងបង្កើតខណ្ឌថ្មី២ទៀត – CEN