អាជ្ញាធរ​មីន និង ក្រុមហ៊ុន JNR រួមគ្នា​បោសសម្អាត​មីន និង​ការអភិវឌ្ឍន៍​នៅ​សហគមន៍​ – CEN