ក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយ​ហ្វ៍ អុីន​សួ​រីនស៍ ខេ​ម​បូ​ឌា និង​ធនាគារ​វឌ្ឍនៈ ប្រកាស​ពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដែលជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់ខ្លួន​សម្រាប់​ការធានារ៉ាប់រង​ – CEN