ព្រះ​អើយ ! បើ​ធ្វើ​បាប​កូនបង្កើត​របស់​ខ្លួន​សាហាវ​ព្រៃផ្សៃ​បែបនេះ តើ​បង្កើត​ពួក​វា​មក​ធ្វើ​អ្វី​ – CEN