អ្នក​ជំនាញ​សិទ្ធិមនុស្ស​របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នឹង​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN