ថ្ងៃ​ដ៏​ពិសេស​! ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត Dai-ichi Life (Cambodia) PLC. បានប្រកាស​សម្ពោធ​ប្រតិបត្តិការ​របស់ខ្លួន​ជា​ផ្លូវការ​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ – CEN