រាល់​ការផ្សាយ​នានា លើ​ហ្វេស​ប៊ុក គឺ​ពិបាក​និង​ទប់ស្កាត់​ – CEN