អភិបាលក្រុងព្រះសីហនុ បើកយុទ្ធនាការ “ភូមិ-សង្កាត់ស្អាត” ដើម្បីកំចាត់កាកសំណល់គ្រប់ប្រភេទ ចេញពីក្រុងទេសចរណ៍មួយនេះ ឲ្យមានសោភ័ណភាព! – CEN