ចុះ​សិក្សា​បុរេ​សមិទ្ធិល​ទ្ធភាព នៃ​ការដាក់​តំបន់ដីសើម​បឹង​ស្នេហ៍​ជា​តំបន់ការពារធម្មជាតិ និង​ជា​ជម្រក​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​សត្វព្រៃ និង​មច្ឆា​ជាតិ​ – CEN