រដ្ឋមន្ត្រី ត្រាំ អុីវ​តឹក ៖ ​ត្រៀមខ្លួន​សម្រាប់​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល និង​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្ម​ជំនា​ន់ទី​៤.០ – CEN