ស្នើ​ឲ្យ ADB ពិចារណា​ផ្តល់​ការគាំទ្រ ជួយ​រៀបចំ​ក្របខ័ណ្ឌ​វិនិយោគ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​សំខាន់ៗ​មួយចំនួន នៅ​កម្ពុជា​ – CEN