ទេសចរណ៍​នាំមក​នូវ​ការងារ​ធ្វើ ទេសចរណ៍​នាំមក​នូវ​ប្រាក់ចំណូល និង​ធ្វើអោយ​ជីវភាព​របស់​ប្រជាជន​កាន់​តែមាន​ភាពល្អប្រសើរ​ – CEN