លោក ទិ​ត្យ សុធា ៖ សម័យ​ប៉ុលពត​មេឃ​ក្ដៅហែង គេ​ម្ដេច​ក៏រ​ស់បាន ចុះ​ឥឡូវ​ម៉េច​ថ្ងូ តែ​លោក​វីល្លាម​ថា កុំ​ប្រៀបធៀប​សម័យ​អតីតកាល និង​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​ – CEN