រដ្ឋសភា​ទទួល​យក​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ចំនួន​៥ ដែល​ស្នើ​ដោយ​​រាជរដ្ឋាភិបាល​មក​ពិនិត្យ​សិក្សា​ – CEN