បណ្តា​ក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគ​របស់​ជប៉ុន​មួយ​ចំនួន​មាន​គម្រោង ដើម្បី​រួមចំណែក​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រទេស​កម្ពុជា – CEN