រដ្ឋមន្ត្រី​ស្តីទី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ៖ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​អាចជួយ​ធានា​ឲ្យ​មាននូវ​តម្លៃ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​កីឡា​ – CEN