ជំរុញ និង​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​មានការ​ប្រើប្រាស់​រូបិយ​បណ្ណ​យ័ន​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN