ឡានធំៗ​ដឹក​ថ្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ចិន ជួសជុល​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៧ ខ្ទាត​ថ្ម​ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN