ផ្តល់ព័ត៌មាន​ខុសពី​ត្រីសូល៍​ស្ពាន់​ស្រោម​មាស​មាន​សភាព​ស្ងប់ ក្រោយ​មន្ត្រី​វប្បធម៌ និង​សហគមន៍​ទេសចរណ៍​ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ​ព្រមាន​ – CEN