លោក​ជុំ កុសល និយាយ​ប៉ះពាល់​បញ្ហា​អគ្គិសនី​មិន​បាន​ទេ ដែល​ត្រូវ​កែតម្រូវ​វិញ​ – CEN