បុរស​ម្នាក់​ដើរ​បេះ​ផ្លែ​សំ​រ៉ង​ជាន់មីន ផ្ទុះ​របួស​ជើង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ – CEN