លុយ​១​វ៉ាលិស ក្នុង​បន្ទប់​ទូ ATM សង្ស័យ​ថា​គ្រាប់បែក ផ្អើល​ពេញ​ក្រុង​កំពង់ចាម​ – CEN