ប្រសិនបើ​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​អ៊ីនធឺណិត 5G នេះ​គឺ​ពិតជា​ល្អ​បំផុត​ – CEN