បើទោះបីជា​មាន​បញ្ហា​អ្វី​ក៏ដោយ គឺ​មិន​អាច​បំបែក​ចំណងមិត្តភាព​ដ៏​រឹងមាំ​រវាង​ចិន​និង​កម្ពុជា​បានឡើយ​ – CEN