មេ​​ផ្តើមគំនិត​ក្នុង​អំពើ​ធ្វើឲ្យ​ខូច​ខាត​បង្កឲ្យមាន អគ្គីភ័យ ហើយ​រត់​គេច​៣​ឆ្នាំ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​តាម​ដីកា​ – CEN